Село Средний Арадерих  Аварского округа Дагестанской области

Перепись населения от 1886 года

1. Х1усен Чаландарил вас  –  41 сон  (Х1усенида  г1араб мац1 лъалеб буго)
Лъимал:
Г1абдулмажит      –  17 сон
Г1умар                  –    7 сон
Г1абдулх1алим    –    6 сон
3го – ч1ужуг1адан.

2. Исмаг1ил Сулейманил вас – 41 сон  (Исмаг1илида г1араб мац1 лъалеб буго)
Лъимал:  —
2го – ч1ужуг1адан.

3.Инус Жамирзал вас  –  31 сон
Лъимал: —
2го – ч1ужуг1адан.

4. Х1асан Жамирзал вас  –  34 сон
Лъимал: —

5. Т1агьир Мух1амадил вас  –  41 сон
Лъимал:
Ражаб                      –   6 сон
3го – ч1ужуг1адан.

6. Мух1амад Г1амирил вас  –  40 сон
Лъимал: —
5го – ч1ужуг1адан.

7. Мух1амад Исбагил вас   –  48  сон
Лъимал:
Х1усен           – 6 сон
Г1абдулм…   – 4 сон
Шамсудин    –  3 сон
2го – ч1ужуг1адан.

8. Х1асанбег Мусал вас  37 сон
Лъимал:
Г1абдулкъадир       – 4 сон
Мух1амад                 –  2 сон
2го – ч1ужуг1адан.

9.Муртазаг1али Шапиг1ил вас  – 17 сон
Лъимал: —-
2го – ч1ужуг1адан.

10. Саг1аду Исбагил вас        –  60 сон
Лъимал:
Муса            –  41 сон
2го – ч1ужуг1адан.

11. Малик Мух1амадил вас    – 38 сон
Лъимал:
Х1асанилав      – 10 сон
2го – ч1ужуг1адан.

12. Г1умар Х1адурасул вас      –  45 сон
Лъимал:
Х1адурав            –  10 сон
3го – ч1ужуг1адан.

13. Г1али Г1абдурах1манил вас   – 51 сон
Лъимал:
Г1абдурах1ман         – 14 сон
Кусалав                       –  5 сон
1 – ч1ужуг1адан.

14. Мух1амад Х1усенил вас      –  26 сон
Лъимал:
Х1усен                 – 3 сон
1 – ч1ужуг1адан.

15. Къурбан Х1асанил вас        – 64 сон
Лъимал:
Г1алилав              – 15 сон
Салман                –  10 сон
1 – ч1ужуг1адан.

16. Г1умар  Нурмух1амадил вас   – 37 сон
Лъимал:
Нурмух1амад              -4 сон
Лабазан (Абакар)       – 2 сон
—- ч1ужуг1адан.

17. Инус Мух1амадил вас    – 67  сон
Лъимал: —-
1 – ч1ужуг1адан.

18. Саг1ид  Инусил  вас      -31 сон
Лъимал:
Х1анапи        – 2 сон
—— ч1ужуг1адан.

19. Нуричу Мах1алил вас  – 66 сон
Лъимал:
Къурамух1амад    – 11 сон (Проживает в с.Дженгутай)
1 – ч1ужуг1адан.

20.Мух1амад Инусил вас      – 30 сон
Лъимал:
Инус       –   6 сон
3го – ч1ужуг1адан.

21. Абакар Нурмух1амадил вас   –  51 сон
Лъимал:
Нурмух1амад          – 20  сон
Г1абдуразакъ         – 15   сон
Шайхулислам          –  7   сон
1 – ч1ужуг1адан.

22.Муса  Къурбанил вас             –  30 сон
Лъимал: —–
1 – ч1ужуг1адан.

23. Муртазаг1али Исбагил вас     – 55 сон (Муртазаг1алида г1араб мац1 лъалеб буго)
Лъимал: ——
4го – ч1ужуг1адан.

24. Г1умар Идрисил вас              – 25  сон
       Г1али    Идрисил вас            – 17 сон
2го – ч1ужуг1адан.

25. Закарья Исбагил вас       –  42 сон    (Сослан в Россию)
Лъимал:
Хъарамух1амад        -15  сон
Х1айбулагь                – 10 сон
Исбагидибир              –  6 сон
3го – ч1ужуг1адан.

26. Х1асан  Х1усенил вас         – 29 сон
Лъимал: —-
4го – ч1ужуг1адан.

27. Малачи Инусил вас           – 36 сон
Лъимал:
Г1амирг1али                 – 7 сон
Инус                               – 3 сон
2го – ч1ужуг1адан.

28. Нурмух1амад Инусил вас       – 42 сон
Лъимал: —–
3го- ч1ужуг1адан.

29.Сулейман Шамсул вас             – 67 сон
Лъимал: —-
1 – ч1ужуг1адан.

30. Тучалав  Г1алибегил вас       – 66 сон
Лъимал:
Г1алибег                     – 26 сон
Васасул вас
Мух1амад                      – 2 сон
3го – ч1ужуг1адан.

31. Лабазан  Мух1амадил вас      – 55 сон
Лъимал:
Мух1амад          – 17 сон
2го – ч1ужуг1адан.

32. Мух1амад(Мух1ух1ажи) Чаландарил вас  – 38 сон
Лъимал:
Абубакар                                         – 10 сон
Г1алимирза(Гъазимух1амад)          – 3 сон
2го – ч1ужуг1адан.

33. Муса Х1усенил вас              – 60 сон
Лъимал:
Х1усен                  – 42 сон (Проживает вне села)
Нург1али              – 26 сон
— ч1ужуг1адан.

34. Инус Исмаг1ил вас                 – 17 сон
Лъимал: —
3го – ч1ужуг1адан.

35.Малла Х1асанил вас             – 37 сон
Лъимал:
Ису(Юсуп)              – 10 сон
Х1асан                    – 4 сон
2го – ч1ужуг1адан.

36. Чаландар Г1алимирзал вас  – 88 сон (Чаландарида г1араб мац1 лъалеб буго) – Самый старший житель села.
Лъимал:
Исрапил       – 22 сон
2го – ч1ужуг1адан.

37. Нурмух1амад Сулейманил вас     – 49 лет
Лъимал:
Г1алиасх1аб                 – 10 сон
2го – ч1ужуг1адан.

38. Гьарун  Сулейманил вас    – 30 сон
Лъимал: —
1 – ч1ужуг1адан.

39.Шихг1амир Г1усманил вас     – 55 сон
Лъимал:
Г1усман         – 20 сон
2го – ч1ужуг1адан.

40. Т1айгиб Мух1амадил вас     – 50 сон
Лъимал:
Мух1амад                        –  10 сон
Нурмух1амад (Барти)        – 4 сон
2го – ч1ужуг1адан.

41. Г1умар Мух1амадил вас           – 60 сон
Лъимал:
Амирх1анза                    – 25 сон
Х1ажих1ума                    – 22 сон
Г1али                              – 19 сон
Инус(К1уда Инусх1ажи) – 10 сон
1- ч1ужуг1адан.

42. Мух1амад Х1усенил вас         – 25 сон
      Г1абдулагь Х1усенил вас        -21 сон
      Х1амзат Х1усенил вас            – 15 сон
1 – ч1ужуг1адан.

43. Г1амирг1али Исупил вас          -32 сон
Лъимал:
Ису             -2 сон.
2го – ч1ужуг1адан.

44.Дайтилав Халитил вас         – 85 сон
Лъимал:—
1 – ч1ужуг1адан.

45. Халит  Дайтиласул вас         – 35 сон
Лъимал:
Мух1амад                       – 3 сон
3го- ч1ужуг1адан.

46. Х1ажих1ума Г1адул вас           – 56 сон
Лъимал:
Х1усен                     – 17 сон.
4го – ч1ужуг1адан.

47.Х1ассан Х1усенил вас              – 57 сон
Лъимал:
Г1умар                   – 24 сон.
3го – ч1ужуг1адан.

48. Г1али Х1усенил вас                 – 55 сон
Лъимал:
Саг1ид                    – 30 сон
3го – ч1ужуг1адан.

49.Мух1ума Инусил вас                – 34 сон
Лъимал:
Ису                           – 5 сон
Шайхдибир               – 3 сон
1 – ч1ужуг1адан.

50.Х1асан  Нуричул вас           – 36 сон
Лъимал:
Инус                      – 8 сон
Ибрагьим              – 6 сон
1 – ч1ужуг1адан.

51. Мух1амад Г1адул вас          –  68 сон
Лъимал:
Х1асан             – 23 сон
2го – ч1ужуг1адан.

52. Х1усен  Х1анапил вас         56 сон
Лъимал:
Сиражудин              – 4 сон
3го – ч1ужуг1адан.

53. Къурбан  Антигъуласул вас           – 55 сон
Лъимал:—-
2го – ч1ужуг1адан.

54.Хадижат  Инусил яс                      – 55 сон

55. Урузманг Нурмух1амадил яс      –  62 сон

56. Булбул      Х1асанил яс                – 83 сон

57. Парида  Х1асанил  яс                   – 82 сон

58. Гугьарща  Мух1амадил яс            – 82 сон

59. Пат1имат  Х1ажил..  яс                 – 54 сон

60. Аймеседу  Чупанил яс                  – 82 сон

Итого переписано  60 хозяйств.

Мужчин           – 115 душ
Женщин          – 114 душ

Средне-Арадерихское общество  имеет в 1886 году:
Пахотных земель на          –     850 пудов    (13600кг или  1133 къали примечание админа)
Сенакоса дающего сена  –   8773 пуда       (139 т 712 кг  примечание админа)
Пастбищ                                   –    8 кв вёрст      (9.104 кв.км  примечание админа)

Право пользования пахотными и покостными местами наследственное, пастбищами – общественное.
Население имеет скота:
Рабочего    – 143 голов
Не рабочего – 149 голов
Баранов      – 1282 голов

Социальный статус жителей определён как свободные крестьяне (озден)

Общество платит государственные подати   в размере   – 1 руб с дома
                Земской сбор                                                        – 15 копеек.

На подписном листе засвидетельствовано, что настоящий посемейный список составлен правильно и по совести. В том свидетельствуем приложением знаков наших пальцев, выбранные от общества
Тучалав сын Алибека
Къурбан сын Антигъулава.
Переводил переводчик управления Аварского Округа Гамзат Малачи-Хан.
Фактическую проверку производил
Начальник Аварского Округа подполковник Кирнахт

(В переписи не указаны имена женщин в том числе и детей женского пола. Исключение составляют женщины проживающие отдельно как самостоятельное хозяйство. Там где в графе "Лъимал" стоит прочерк  – надо понимать не как отсутствие детей вообще, а  что дети проживают отдельно в собственном хозяйстве. Примечание админа.)

Данная перепись выложена на сайте с  целью помочь подрастающему поколению сельчан в составлении своей родословной.

Поделиться в соц. сетях