гьелдаса хадуб…

-030. Ах1улгох1де гьужумал гьари
-031. Ах1ул гох1 т1убанго сверун кквей
-032. Пуллолгун гара-ч1вари гьаби
-033. Ах1ул гох1 тушбабазухъе швей
-034. Имам муридзабигун нохъоде лъугьин
-035. Имам гох1даса нахъе ин
-036. Ах1улгох1да шагьидлъарал бах1арзал
-037. Имам Чачаналъ решт1ин
-038. Залимав гъачагъ ч1вай
-039. Шамиль Дагъистаналде т1ад вусин

хадусеб бук1ине буго…

Поделиться в соц. сетях